news ibqsyOLXJkCJY

zombium labszombium.org официално обявява съществуването на своето звено за стратегически, високотехнологични изследвания и разработки - zombium labs.
То бе създадено преди повече от три години като група за високорискови (venture), емпирични изследвания във физическия свят (ВЕмИФиС).

 

След редица успешни проекти екипът на zombium.org реши официално да обяви съществуването на своето най-модерно и най-динамично развиващо се звено.

Приоритетните области, в които до момента работи zombium labs са няколко: разработка на комплексни програмни решения; дизайн и имплементация на широк спектър от сложни електронни (хардуеърни) системи; извличане на същностни събстанции по химичен път от биологичен изходен материал и присъщите на посочените дейности обмен и свободно (free) разпространение на знания и информация.

Неред с останалите сфери на развитие в групата zombium.org - visual дизайн във всичките му форми, обществено - политически и финансово - иконимически анализи и публицистика, пропаганда, изследване на трансгалактическите комуникации, научни експерименти в различни области (химия, физика, био и тетра-хидро изомеризация, политология, социология, патологична онтология, детска бихейвиористика и много други) - zombium labs допълва бизнес портфолиото ни и допринася за обогатяване на опита ни до нови измерения.